הרשות השופטת

מנחם בגין האמין כי שמירה על עליונות המשפט היא תנאי הכרחי להבטחת חירותו של היחיד במסגרת המדינה. לאורך שירותו הציבורי, הן כיו"ר האופוזיציה והן כראש ממשלת ישראל, מחה בגין נגד הפרת זכויות אזרחיות והגן על כבוד ועצמאות המשפט. מתוך כך, קיבל את לגיטימיות פסיקות בית המשפט, גם אם אלו נגדו את עמדתה הרשמית של הרשות … Continued

ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

חלק מפרוטוקול ישיבת ממשלה הנוגע לבירור שערך היועץ המשפטי לממשלה למנהל מחוז דרום יצחק ורדימון לאחר שהמדינה המשיכה בעבודות הכשרת שטח באזור הכפר הבדואי לגיה, וזאת בניגוד לצו הקפאת עבודות של בג"צ. במהלך העבודות החלה התנגשות חמורה עם תושבי המקום שביקשו לראות אישורים לעבודות. בעקבות הדברים ערך היועץ המשפטי לממשלה בירור למנהל מחוז דרום ובקש להעמידו לדין משמעתי. בתגובה, שלח מנכ"ל משרד הפנים חיים קוברסקי מכתב ובו טענות כנגד היועץ המשפטי בשל עוול שנגרם לורדימון. כמו כן שרים בממשלה ביקשו שהיועץ יבדוק את החלטתו שנית. בישיבה רה"מ מנחם בגין מתייחס להחלטתו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה ביחס לממשלה ומשרדיה.

ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

בקשר עם דברי קוברסקי אני רוצה לומר שליועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל יש מעמד מיוחד. אינני סובר שמעמד זה מעוגן בחוק חרוט, אך הוא מעוגן בנוהג שקיים מאז הקמת המדינה והנוהג כוחו ככוח החוק. אני לא אפרט מה מעמדו המיוחד של היועץ המשפטי לממשלה. לעומת זאת אומר, שבגלל אותו מעמד, הממשלה אינה מתערבת בשיקולי היועץ … Continued

על מדיניות וחוקה

כך מצהירים בכנסת, על פי החוק, ראש הממשלה וכל אחד מחבריה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה למלא באמונה את תפקידי… ולקיים את החלטות הכנסת. הסיפא המודגשת הוכנסה לא בהיסח הדעת לתוך המיסמך החגיגי הקרוי הצהרת אמונים. חברי הכנסת הוותיקים יזכרו, כי קמו משיגים עליה. אבל הכנסת דחתה את כל ההצעות למחיקת ההתחייבות הממשית … Continued

על משמר הפרלמנטריזם

בגין מציג בפני הכנסת הצעת החוק, שלפיה שר שהוא גם ח"כ ייחויב להתפטר מהממשלה במידה והוא מתפטר מהכנסת. הנאום המלא מופיע בדברי הכנסת מתאריך 03/03/1965