הישיבה המאתיים-וחמישים של הכנסת השמינית יום שני, י׳ שבט תשל״ו 12 ינואר 1976 – בעיית הוצאתם של ילדי ישראל מתחום המדינה – דיון

אנו מכבדים את חוקינו ואת שופטינו, שאין עליהם שום מרות זולת החוק. אבל אם החוק עלול לגרום עוול — והמצב המשפטי הקיים עלול לגרום אותו — הרי אחת היא המסקנה: יקוב הצדק את הדין וייעש הצדק וייבנה עולם.

המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית

לא ייפלא איפוא, שהאדם, בכל התקופות, משלים, זמן רב, עם דיכוי, או עוול אחר, עד אשר הוא מחליט לקום וללחום בהם. תומאס ג'פרסון הותיר לנו, לפני מאתיים שנה, הסבר תמציתי לסובלנות הרבה, הקודמת למעשה המהפכני. בבואו להסביר לאומות העולם, מדוע שלש עשרה המושבות החליטו לנתק את קשר התלות ביניהם ובין בריטניה, הוא מודה, כי התבונה … Continued

המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית

מאמר על מניעי מהפכות ומרידות ,ממרד המכבים דרך מצדה, ועד מרד בר-כוכבא ועל ההבדלים המוסריים בין מלחמה למען שחרור ושמירה על זכות לבין לחימה הנועדה לשלול אותה

לשמולאנות מותר הכל

מאמר של בגין בו הוא תוקף את הקומוניזם המרכסיסטי לניניסטי והשמאל החדש כמו כן במאמר זה הוא מבקש לנתץ את המשווה שמאלנות=קידמה

על מדיניות וחוקה

אף לסוגיה החוקתית יש משמעות ציבורית. עמנו הוא מעיקרו שומר חוק, מרצון. מן הדין שכזה יהיה. הקימונו את מדינתנו אחרי הפסקה חסרת תקדים של 1878 שנים. ובאילו קרבנות חידשנו את קיומה! המדינה הזאת, המוקפת אוייבים, היא לא רק בית יצירתנו, אלא במלא משמעות המושג, בית חיינו. צריך לשמור על חוקיה; ביחוד בימים, בהם הפרתם המתמדת … Continued