לקח העבר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"ההתקפה העברית, כל התקפה עברית, איננה פרי תוקפנות של אומה שלטת, כי אם פרי רצון החיים של אומה משועבדת ומושמדת. על כן אין היא אלא הגנה במובנו העליון של המושג. והנשק העברי הוא כולו טהור, קדוש ומקודש כי בלעדיו, ובלי הפעלתו במלחמת שחרור, יהפכונו לעבדים, ירמסונו כתולעת וישחטונו כצאן, הן בגולה והן בציון."