למנוע עינויים ולהעניש מענים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ב כסלו התשכ"ה, 27 בנובמבר 1964

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בגאווה יכולים אנו לקבוע כי מעולם לא היו קיימיםעינויים במשפט העברי. המושג הקשור במשפט שלנו הואעינוי-דין, אבל כוונתו הפוכה, שמא יעשה בית-המשפט עווללנאשם משיאריך יתר על המידה את הדיון בכתב האישום,אם מותר להשתמש במושג מודרני זה. אולי משום כך נקבעה המטבע הלשונית ״אכזריות״, שמקורה האתימולוגי בשתי מלים: אך זר, כלומר, רק זר יכול לעשות דבר זה.