תפקיד האופוזיציה

מאמר עיתון: האומה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ג, 1 במרץ 1963
מתוך:
האומה 1963 כרך 4 עמ' 547-556

למקרא כל הדברים החמורים והנוראים האלה הביאה תנועת החרות לכנסת הצעה להקים סביב פרשה זו ועדת-חקירה פארלאמנטארית, לפי סעיף 22 של "חוק יסוד: הכנסת", האומר: "הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה, אם על ידי הסכמת אחת הוועדות הקבועות ואם על ידי בחירת ועדה מבין חבריה, כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה; סמכויותיה ותפקידיה של ועדת חקירה ייקבעו על ידי הכנסת; בכל ועדת חקירה יהיו גם נציגים של סיעות שאינן משתתפות בממשלה, לפי יחסי הכוחות של הסיעות בכנסת", גם נציגים של סיעות שאינן משתתפות בממשלה, לפי יחסי הכוחות של הסיעות בכנסת". תנועת החרות היתה בדעה – וגם היום דעתה כך – כי לאור קביעותיו המוסמכות של בית המשפט העליון חובה היתה להקים לא ועדת-חקירה מינהלית, אלא ועדת חקירה מטעם הפארלאמנט דווקא, משום שיכולים וצריכים להשתתף בה נציגי סיעות שאינם נמנים עם תומכי הממשלה.