מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אנו סבורים – ואף אומרים בגלוי – כי איגוד מקצועי הוא בבחינת צורך הכרחי בחיים המודרניים, וכן סבורים אנו כי התופעה הנקראת בארה"ב "מיקוח קולקטיבי" אף הוא בבחינת צורך הכרחי, הן מנקודת השקפה סוציאלית – משום שהרמת רמת חייו של האדם יש בה מהצדק; ומנקודת השקפה כלכלית – משום שהכלכלה עצמה תובעת את ריבוי מספרם של הצרכנים, במידה שאפשר יהיה לפתח את התפוקה. אם אין צרכנים, אין תפוקה ואין פריון עבודה, ואם אין פריון עבודה – אין כל אפשרות להעלות את רמת החיים. וברור שהמטרות הסוציאלית והכלכלית משולבות זו בזו. משום כך אומרים אנו, כי איגודים מקצועיים ונציגי הפועלים לשם מיקוח וקולקטיבי, בבחינת צורך הכרחי הם.