יללה תנית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התשי"ז, 19 באוקטובר 1956
מתוך:
עמוד 2

יש להביע צער על כך, כי יושב ראש וועדת החוץ והבטחון משתמש בבטוי"להטביע בדם". זהו בטוי נורא שאינו ראוי לשפת עבר, או לאיש עברי. אפילו אם יוצאים למלחמה, אין זאת אומרת, שהוונה, או השאיפה, או התוצאה היא "להטביע" בדם. בשכל טוב ובאיסטרטגיה ובטקטיקה נכונות אפשר להכניע את האוייב בלי להטילו ליאור דמים. תמהנו, כצד אנשי ההבלגה מלפני עשרים שנה כה התקדמו אחורנית עד שהגיעו ל"הטבעה" בדם. אנחנו, אנשי התקפת הנגד מימים ימימה מעולם לא אמרנו זאת, מעולם לא חשבנו כך. אבל יהיה הבטוי אשר יהי, עוד היא, כי דוברה הראשון של מפא"י בדיון המדיני דבר על פעולות צבאיות אף בתוככי קאהיר.