הציונים הכללים והעיריות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשי"ט, 29 בדצמבר 1958
מתוך:
עמוד 1

רוב מוחלט, של שבעים קול, היה, בכנסת השניה, למפא"י ולציונים הכלליים. בשנים 1951-1955 יכלו שתי המפלגות (הציונים הכלליים אהבו להוסיף...הגדולות) לשנות את שיטת הבחירות הן לכנסת והן לרשויות המקומיות. משום מה לא עשו זאת? משהחליטו בעלי הסיסמא "מספיק ודי עם שלטון מפא"י" להתחבר למפא"י ולבצר את שילטונה ואת משטרה, תמורת השתתפות חולפת בממשלה עוברת, הוסכם בין השותפים, כי יביאו הצעת חוק, לפיה לא תוכל מפלגה לזכות בייצוג בכנסת אלא אם כן קיבלה לפחות עשרה אחוז של קולות המצביעים. ההסכם, כאמון, הופר. החוק הקטלני, אשר הציונים הכללים, לפי חישוביהם המוטעים, הפנוהו, בראש וראשונה, נגד תנועת החרות, לא נתקבל. והתוצאה? חברי המפלגה, שמנהיגיה העלו את המזימה ועשו את הקנוניה, חייבים כל יום לברך בצווא את ברכת "הגומל", על אשר לא עלתה בידם. בבחירות לכנסת השלישית לא קיבלה מפלגתם אלא שבר אחוז מעל לעשרת האחוזים של המצביעים; ויש יסוד להניח, כי לו הצעתם הייתה לחוק בשראל, היה רוגזו המוצדק של הציבור מוריד מייצוגם אלפי קולות נוספים, והם עצמם היו נשארים מחוץ לכנסת. ככתוב: בור כרה ויחפרהו וגו'.

מה מפא"י מציעה, בדיון על חוק הכנסת, שיטת בחירות אזוריות, מציעים אף שותפיה – להפרת אמונים, שיטה, אמנם שונה, של בחירות איזוריות. מה מפא"י, הפוסלת משאל עם מעיקרו, תובעת עריכת משאל עם על שיטת הבחירות, הרצוייה לה, אצים הציונים הכלליים, שאף הם שללו את המשאל בתור מוסד חוקתי, לדרוש משאל עם על שיטת הבחירות הנראית להם. משנכשלו כל הניסיונות האלה, ביחס למוסד העליון של המדינה, החליטה מפא"י, לפחות, לשנות משיטת הבחירות לרשויות המקומיות, ההצעה היא, כי ראש העיר יבחר בנפרד ממועצת העיר.

בהעלותו הצעה זו יש לו, לראש מפא"י, חישוב משלו. הוא נכשל, הלוך והכשל, בריצתו אחרי שיטת בחירות, שתיתן למפלגתו, על אף היותם מיעוט יורד בעם, רוב מוחלט בבית הנבחרים. על אף הדברים הרמים, לפיהם, עניין זה של שיטת הבחירות ישמש "איסיו" עיקרי בבחירות הקרובות., יודעים עסקני מפא"י ותועלניה, כי אין לכך שחר. הבעיה העיקרית, שתעמוד בפני האומה בבחירות הקרובות, תהיה: המשך משטר מפא"י, או סילוקו. אבל הכישלון אינו נותן מנוח, רצוי, איפוא, כדי לחפות עליו, לשנות משהו משיטת הבחירות, ולו לפחות בשטח המוניציפאלי. למפא"י יש גם, בלי ספק, חישובים אחרים, ממשיים מאוד, בעיקר לגבי הגדולה בעיריות. אבל מהו חישובם של הציונים הכללים? הטחו עיניהם מלראות את המציאות? האין הם מבינים, כי הצעתם, הנתמכת על ידי מפא"י, או הצעת ראש מפא"י,הנתמכת על ידם, עלולה להביא לידי כך, שראשות העיר תל אביב, אליה יוצאת נפשה של מפלגת המונופוליסטים, תיפול בידי מפא"י? האם סכסוכים אישיים, או שאיפות אישיות מסוימות, העלולות לא להתגשם, מצדיקים סיכון כזה? האין זו הרפתקאה חדשה? הציונים הכלליים יטיבו לעשות, אם לפני עשותם צעד, העלול להיות פטלי, ישובו ויחשבו על פרשת "אחוז החסימה". יש בה מושר השכל גם לגבי הרשויות המקומיות.