הישיבה השלוש מאות ושלושים ושבע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2569-2571

אני סובר שיש לדחות כליל את טענת השווא, שלפיה הגדרה זו דרושה כדי לתת כיסוי חוקי, משפטי — אם מותר להתבטא כך — "ביטוח" לאנשים העוסקים במלחמה בבוגדים ומרגלים, פן יעשו מעשה שיש בו מבחינה פורמאלית עבירה. אבל כוונתם היתה טובה והם קיבלו הוראות מוסמכות לעשות זאת דווקא למען בטחון המדינה.