הישיבה השישים-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ח טבת תשל"ח 28 דצמבר 1977- הודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשל"ח, 28 בדצמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושא:
שלום - תהליך השלום עם מצרים, תפיסת האוטונומיה

עד כאן, אדוני היושב-ראש, הביטוי המינהלי לאוטונומיה לתושבים הערביים של יהודה, שומרון וחבל עזה. ומעתה — הביטוי הפארלאמנטארי:
לתושבי יהודה, שומרון וחבל עזה, ללא הבדל אזרחות, לרבות נטולי אזרחות, ניתנת הברירה החפשית — אופציה בלעז — לקבל אזרחות ישראלית או אזרחות ירדנית. תושב אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה, שיבקש אזרחות ישראלית — יקבלנה, בהתאם לחוק האזרחות של מדינת ישראל. תושבי יהודה, שומרון ועזה שיבחרו, לפי זכות הברירה החפשית, באזרחות ישראל, יהיו זכאים לבחור ולהיבחר לכנסת, לפי חוק הבחירות;
תושבי יהודה, שומרון ועזה, אזרחי ירדן או אלה שיהיו לאזרחי ירדן, על-פי זכות הברירה החפשית, יבחרו ויהיו זכאים להיבחר לפארלאמנט של הממלכה ההאשמית הירדנית, לפי חוק הבחירות של מדינה זו;
שאלות, הנובעות מהצבעה של תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה לפארלאמנט הירדני, תובהרנה במשא- ומתן בין ישראל וירדן;
תוקם ועדה של נציגי ישראל, ירדן והמועצה המינהלית. הוועדה תבדוק את החקיקה הקיימת ביהודה, בשומרון ובחבל עזה ותקבע איזו חקיקה תוסיף לעמוד בתוקף, איזו תבוטל, ומה יהיו הסמכויות של המועצה המינהלית להתקין תקנות. החלטות ועדה זו יתקבלו פה אחד;
תושבי ישראל יהיו רשאים לרכוש קרקע ולהתנחל באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה; ערבים תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה, שעל-פי הברירה החפשית הניתנת להם יהיו לאזרחי ישראל, יהיו רשאים לרכוש קרקע ולהתיישב בישראל;
תוקם ועדה של נציגי ישראל, ירדן והמועצה המינהלית, לקביעת כללי ההגירה אל יהודה, שומרון וחבל עזה. הוועדה תקבע את הכללים שלפיהם תותר לפליטים הערבים, שמחוץ ליהודה, שומרון ועזה, הגירה במידה סבירה לתור חבלים אלה. החלטות ועדת ההגירה יתקבלו פה אחד;
לתושבי ישראל, יהודה, שומרון וחבל עזה יובטח חופש תנועה וחופש פעילות כלכלית בישראל, ביהודה, בשומרון ובחבל עזה;
המועצה המינהלית תמנה אחד מחבריה לייצגה בפני ממשלת ישראל, למען דיון בעניינים משותפים; ואחד מחבריה ייצגה בפני ממשלת ירדן, למען דיון בעניינים משותפים;
ישראל עומדת על זכותה ותביעתה לריבונות על יהודה, שומרון וחבל עזה. בידעה כי קיימות תביעות אחרות, היא מציעה — למען ההסכם והשלום — להשאיר את בעיית הריבונות באזורים אלה פתוחה;
בעניין ניהול המקומות הקדושים לשלוש הדתות בירושלים תוכן ותוגש הצעה מיוחדת, תוך הבטחת גישה חפשית לכל בני הדתות אל המקומות המקודשים להם;
העקרונות הללו יהיו נתונים לבחינה מחדש לאחר תקופה של חמש שנים.