הישיבה המאתיים-ועשרים-ותשע של הכנסת השביעית – יום רגיעי, כ״ב חשון תשל׳׳ב 10 נובמבר 1971 – חילול קברותיהם של עולי הגרדום בבית-הקברות בצפת

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב חשון התשל"ב, 10 בנובמבר 1971
מתוך:
כרך 62
נושא:
מחתרות - עולי הגרדום

בדור בו היהודי נרמס, היה לאבק אדם, לסבון, קמו לנו שנים-עשר בנים לוחמים, מורדים; נתפסו, נשפטו, נידונו והיו בתאי המוות ימים ולילות, שבועות וחודשים; הפליאו עמים רבים במערב ובמזרח, בקצות תבל, בגבורתם הנפשית. שנים-עשר בנים כאלה הרוגי המלכות שקידשו את השם. לכן היו לבלתי-מנוצחים. אנו עדיין יכולים לראות אותם בעיני רוחנו, את כולם, הולכים אל הגרדום ושרים: ׳׳להיות עם חפשי בארצנו׳׳, שרים עד הרגע האחרון, עד הרגע האחרון.