הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשכ"ה, 8 בדצמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות

מעל לכל צריך בכל התקופות לעקור כל רגש של הת-נשאות וכל דיבור וכל כתב של התנשאות שאין לה כל הצדקה. כפי שנוכחנו לדעת מנסיוננו בימים ההם, גם באירופה, בין ה״אוסט-יודען״, בין היהודים המזרחיים, היו אנשי אינטליגנציה, נבונים, בונים, חוזים. הוא הדין כיום ביחס ליהודי המזרח.