הישיבה הארבע-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת לחמישית – יום רביעי, כ' כסלו תשכ"ה (25 נובמבר 1964 – חוק לתיקון דיני העונשין, תשכ״ד – 1964

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
כ' כסלו התשכ"ה, 25 בנובמבר 1964
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת לחמישית - יום רביעי, כ' כסלו תשכ"ה (25 נובמבר 1964 - חוק לתיקון דיני העונשין, תשכ״ד - 1964

בגאווה יכולים אנו לקבוע כי מעולם לא היו קיימיםעינויים במשפט העברי. המושג הקשור במשפט שלנו הואעינוי-דין, אבל כוונתו הפוכה, שמא יעשה בית-המשפט עווללנאשם משיאריך יתר על המידה את הדיון בכתב האישום,אם מותר להשתמש במושג מודרני זה. אולי משום כך נקבעה המטבע הלשונית ״אכזריות״, שמקורה האתימולוגי בשתי מלים: אך זר, כלומר, רק זר יכול לעשות דבר זה.