הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ותשע של הכנסת החמישית – יום רביעי, ב׳ סיון תשכ״ה (2 יוני 1965) – הצעות חוק של חברי כנסת – חוק הגמול למקריב חייו להצלת חיי רעהו, תשכ״ה — 1965

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' סיון התשכ"ה, 2 ביוני 1965
מתוך:
כרך 43

אדוני היושב-ראש. ״אוזר ישראל בגבורה״, ברכה זו ליוותה את העם גם בנדודיו בארצות נכר, גם בימים שבהם אויביו לא רק פגעו בו, אלא אף התעללו בו! לא רק הרגו בו, אלא אף השפילוהו עד דכא. היתה זו גבורה סבילה. אבל יש תמיר לזכור כי היא שהצילה את קיומה של האומה. עד אשר החילונו שבים אל מולדתנו, ועל אדמת המולדת שבה לאומה גם שכינת הגבורה הפעילה. השרשרת מתחדשת, ובימים אלה הצטרף להרוגי המלכות ולעולי הגרדום, ההולכים לקראת המוות למען עמם וארצם בברכה אל העם שלמענו הם מוסרים את נפשם בגבורת נפש אדירה, אלי כהן הי״ד. ומוכנים בנינו בכל יום ובכל שעה, כשייקראו — אין בכך שום ספק — לסכן ואף לתת את נפשם למען יחיד. עם ישראל ויהיה בן חורין בארצו. בגבורה זו קם ישראל, בה הוא חי ובה הוא יוסיף לחיות ולשמור על חירותו, כבודו ועתידו.