היכונו למערכה ידידים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התשכ"ה, 2 ביולי 1965
מתוך:
עמוד 3

.. בינתיים נפגשנו עם מפא"י א' ומערכי לבה באולם בית המשפט המחוזי. שמואל תמיר, בכשרונו המובהק, וחבר עוזריו המצויינים באו להוכיח, כי על כף המאזניים, אם לזכור את התמידה, הוטלה אחת מזכויות היסוד של האדם, של האזרח, של העובד. הם הצליחו. כל בן חורין בישראל יכול להתגאות וצריך לשמוח בהצלחה זו במאבק המתמיד בין הרע ולבין הטוב, בין הישר לבין המעל, בין החרות ובין הדיכוי. ופסק הדין המנומק של כבוד השופט לם יהיה, בלי ספק, לאחד המאורות בעולם המשפט העברי של ימינו. יש שופטים בישראל. עוד לפני שבועות מספר חזרנו על אזהרה זו באזניהם של שוללי הזכות, שיכורי הכוח, אחוזי הפחד. הם לא שעו לה. וקיבלו לקח. האם גם יקחוהו? המצב מבחינתם נשתנה מיסודו. לפני מתן צוו המניעה, היה עלינו להוכיח, כי יש לקיים,גם בהסתדרות העובדים כללית שוויון; מעתה יהיה עליהם לטעון, כי אסור לקיים בה שוויון, עד אתה היה עלינו להוכיח, כי חובתו של בית המשפט היא להתערב, כאשר נעשה נסיון צינילפגוע בזכויות יסודיות של אדם; מעכשיו תחול עליהם חובת ההוכחה, כי אסור לו לבית המשפט להתערב מקרים כה חמורים. תמיר טען כי אסור לשלול את הזכות להציג השקפה, לשכנע בצדקתה, לבחור ולהבחר; מר ווינס הנכבד ייקרא להוכיח, כי מצווה קדושה היא לשלול זכות טבעית.