הודעה על מיבצעים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 287-289

אם אחיותינו ואחינו, אמהותינו וילדינו, אינם יודעים מנוחה, לא ביום ולא בלילה, בל ידעוה גם השליטים האכזריים, הדוחפים אותם לזרועות המוות. הם מפקידים שומרים; הם מבקשים מחסה. אך יודעים הם גם יודעים, כי כל זה לא יעמוד להם ביום פקודה. משמרות לא יעצרו בעד חיילינו; כידונים ושריונים לא יהדפום אחור. השריון של צבא המחתרת העברי העולמי חזק הנהו מכל פלדה. השריון שלנו הוא הנכונות הבלתי מוגבלת להקרבה עצמית, הוא אומץ הלב של מי שנשלח לקיים את צוואת אלהים חיים, הוא המוח שהורישו לנו עשרות דורות של לוחמים, מורדים ומשכילים.