בכבוד, בכנות ובכאב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשכ"ד, 21 באוגוסט 1964
מתוך:
עמוד 3

בהנחיותיה של הרבנות הראשיתלגבי אחינו יוצאי הודו מעדת ״בני ישראל״, ישנה פיסקה המצווה על בדיקות מיוחדות לגביהם, ועד כמה שאפשרלמעלה, בשני מקרים, ובשני מקרים בלבד: אם איש יהודי,שאינו נמנה עם עדת ״בני ישראל״, ירצה לשאת אשה יהודיה הנמנית עם עדה זו; או אם איש יהודי הנמנה עם עדה זוירצה לשאת אשה יהודיה שאינה נמנית עם עדת ״בני ישראל״.בשני המקרים האלה מצווה אותה פיסקה בהנחיותיה שלהרבנות הראשית לבדוק דברים שאינם נבדקים כאשר אישיהודי ואשה יהודיה מעדת ״בני ישראל״ נישאים; וכאשראיש יהודי ואשה יהודיה מכל עדה אחרת נישאים. זוהיהבדלה בין יהודים לבין יהודים. ובשום פנים ואופן לא נהסס לומר את המלה הזאת, כי אמת היא: זוהי אפליה.