בישיבת פגרה חגיגית של הכנסת הצעת חוק יסוד: הממשלה – לוועדת החוקה, חוק ומשפט

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אלול התשכ"ו, 1 בספטמבר 1966
מתוך:
עמודים 1,2
אדוני היושב-ראש, אם שר מתפטר לפי סעיף 21, תוקף התפטרותו יהיה שבוע ימים לאחר הגשת כתב ההתפטרות. לפי חוק יסוד: הכנסת, סעיף 41, אם חבר כנסת מגיש התפטרותו היא נכנסת לתוקפה ארבעים ושמונה שעות לאחר הגשתה. לפי חוק יסוד: הנשיא — ואינני זוכר עכשיו את מספר הסעיף — אם הנשיא מתפטר, התפטרותו נכנסת לתוקפה ארבעים ושמונה שעות לאחר הגשתה. לשר דרוש שבוע ימים כדי לשקול אם באמת להתפטר מן הממשלה או להוסיף לשבת בקרבה. כלום הממשלה שלנו מניחה, שחבר ממשלה הוא קל-דעת או כבד-מחשבה? הוא זקוק לשבוע ימים? מילא, אין אתם רוצים להשתוות לחברי כנסת. אבל נשיא כי יתפטר — וזה אחר המאורעות המיוחדים העלולים להתרחש בכל מדינה — ארבעים ושמונה שעות מספיקות כדי שהתפטרותו תיכנס לתוקפה. שר כי יתפטר, זקוק לשבעה נקיים, לשבוע ימים, לרבות שבת קודש, כדי לשקול שנית אם עליו להוסיף להיות חבר ממשלה או לאו? לא נאה.
אני מציע שיקבעו גם לגבי חבר ממשלה ארבעים ושמונה שעות. אם תרצו תוספת זמן, נסכים לעוד עשרים וארבע שעות. אבל שבוע ימים — זה מופרז מאד, אדוני ראש הממשלה.
אולם בסעיף זה יש תוספת מעניינת מאד האומרת: ״התפטרות מממשלה שהתפטרה טעונה אישור הממשלה״. פעם אמרו על סיעת אחדות העבודה שאותה אי-אפשר להוציא מן הממשלה אפילו בבולדוזר. עכשיו הכניסו את הבולדוזר לתוך החוק. אבל הוא יפעל בכיוון ההפוך — חבר ממשלה שירצה לעזוב אותה, יקשרו אותו בחבלים לבולדוזר; הוא לא יוכל לעזוב את החבורה הזאת, אלא בהסכמתה. ואם בכל זאת רוצה הוא לעזוב את הממשלה, מדוע אסור לו לעזוב ממשלה שהתפטרה, מדוע צריך להכריחו לשבת בממשלה זו? מוזר מאד׳ בלי הסכמת הממשלה הוא לא יוכל לעזבה. לכל הדעות, צריך להוציא את הבולדוזר מן החוק.