חכ מנחם בגין הגיש הצעת חוק מחודשת לתיקון דיני העונשין

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ג חשון התשכ"ג, 20 בנובמבר 1962
מתוך:
1
הצעת חוק נוספת של בגין לתיקון לדיני עונשין (לאחר שקודמת נפלה בכנסת שבוע לפני כן), ההצעה של בגין קובעת: א) קיים אדם מגע עם סוכן זר, רואים אותו כאילו מסר ידיעה סודית בלי להיות מוסמך לכך (מסעיף זה הושמטו המילים ,,בידעו שהוא סוכן זר" ואשר הופיעו בהצעת החוק הקודמת). ב) לא יורשע אדם לפי סעיף קטן (א), אם יש לו הסבר סביר לקיום המגע כאמור, או אם שוכנע בית המשפט כי לא מסר ידיעה סודית.