הצעת מ. בגין לתיקון חוק יסוד: הכנסת הועברה פה אחד לועדת החוקה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' טבת התשכ"ז, 14 בדצמבר 1966
מתוך:
עמוד 2
נושא:
ממשל - כנסת, פרלמנטריזם
העתון מדווח על דיון בכנסת בדבר הצעת חוק פרטית של בגין לתיקון חוק יסוד:הכנסת. בגין הציע ליצור רצף, שיסדיר את מילוי מקומו של יו"ר הכנסת במידה ונבצר ממנו למלא את תפקידו. (דיווח על תחילתו של דיון זה, מובא בעתון היום מתאריך 13/12/1966, הדיון המלא מובא בדברי הכנסת מיום 13/12/1966