הישיבה השלושים ואחת של הכנסת השמינית יום שני, י"ב חשון תשל"ח 24 אוקטובר 1977 הודעת הממשלה על צירופי שרים לממשלה ועל הקמת משרד העבודה והרווחה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התשל"ח, 24 באוקטובר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
תפוצות - יהדות התפוצות. ממשל - כנסת, ממשלה
בגין מבקש את אישור הכנסת בענין החלטת הממשלה להקים משרד חדש – העבודה והרווחה שיכלול בסמכותו את ענייני משרד הסעד ומשרד העבודה וכן יהיה אחראי על ביטוח לאומי. כמו כן מברך בגין את חברי הממשלה החדשים – מפלגת ד"ש.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

ראש-הממשלה מ. בגין:

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, סעיף 33 לחוק-יסוד: הממשלה קובע: "הממשלה רשאית לאחד משרדים, לחלקם, לבטלם ולהקים משרדים חדשים. החלטה לפי הוראה זו טעונה אישור הכנסת". על יסוד סעיף זה הריני מתכבד להודיע לכנסת כי בישיבתה מיום י״א בחשון תשל״ח החליטה הממשלה להקים משרד חדש, הלא הוא משרד העבודה והרווחה. שטחי הפעולה של משרד העבודה ושל משרד הסעד ייכללו במשרד העבודה והרווחה. משרד הסעד וכן משרד העבודה מתבטלים. שר העבודה והרווחה יהיה ממונה על משרד העבודה והרווחה והוא גם ישא באחריות מיניסטריאלית למוסד לביטוח לאומי.

לפי סעיף 30 לחוק-יסוד: הממשלה, יועברו לשר העבודה והרווחה כל הסמכויות הנתונות על-פי חוק לשר הסעד ולשר העבודה, וכן כל החובות המוטלות עליהם על-פי חוק, לרבות סמכויות וחובות של שר אחר שהממשלה העבירה לשרים אלה.

לפי סעיף 31 לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לאצול לשר העבודה והרווחה סמכויות הנתונות לממשלה על-פי דין ואשר ניתנו לשר הסעד ולשר העבודה מאת הממשלה. כל מינוי, סמכות וכוח וכיוצא באלה הנתונים לשר הסעד ולשר העבודה מאת הממשלה על-פי דין יהיו נתונים בידי שר העבודה והרווחה. כל מינוי על-פי דעת הממשלה הנתון בידי שר הסעד ובידי שר העבודה, שלא על-פי דין, ואשר עניינו מצוי בשטחי הפעולה של משרדיהם, יהיה נתון בידי שר העבודה והרווחה.

מאחר שגם החלטה לפי סעיף 30 לחוק-יסוד: הממשלה, טעונה אישור הכנסת, אבקש, אדוני היושב-ראש, כי הכנסת תאשר את ההחלטה הזאת.

היום, יום י״ב בחשון תשל״ח, החליטה הממשלה על- פי סעיף 18 לחוק-יסוד: הממשלה, לצרף שרים נוספים לממשלה, והם: חבר-הכנסת יגאל ידין, מר ישראל כץ, חבר-הכנסת מאיר עמית וחבר-הכנסת שמואל תמיר, לפי סעיף 5(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, יהיה השר יגאל ידין סגן ראש הממשלה; בהעדרו של ראש הממשלה ימלא את מקומו סגן ראש הממשלה. לפי סעיפים 17א ו-18 לחוק- יסוד: הממשלה, יהיה תפקידו בממשלה של השר ישראל כץ שר העבודה והרווחה; של השר מאיר עמית — שר התחבורה ושר התקשורת, ושל השר שמואל תמיר — שר המשפטים.

עם כניסתם של שרים אלה לכהונתם כאמור בחוק יחדל ראש הממשלה לכהן כשר המשפטים, שר הסעד, שר העבודה, שר התחבורה ושר התקשורת.

אבקש מאת הכנסת לאשר את החלטות הממשלה כאמור.

 

אדוני היושב-ראש, מוחות טובים, כוחות חשובים מצטרפים לממשלה. זו השלמה נאה לממשלה, שעה יפה לכנסת, יום טוב לעם ישראל.

אני בטוח כי חברינו החדשים — סגן ראש הממשלה, שרי העבודה והרווחה, התחבורה והתקשורת והמשפטים, כל אחד לחוד במשרדו וכולם יחד, יתרמו תרומה רבת- חשיבות לממשלה ולעבודתה.

שמנו לב כי הרחבת הבסיס הפארלאמנטארי של הממשלה עוררה שמחת-אמת בקרב העם היהודי בתפוצות. אין פלא. העם היהודי עומד עמנו כחומה בצורה, מתור אהבת ישראל, מתוך נאמנות לאומה. העם היהודי בתפוצות מוכן להגן על מדינת ישראל ולהבטיח את עתידה ובטחונה. אנו מכירים בתודה את התופעה המופלאה הזאת של אחדות העם סביב מדינתו. העם שמח לכל תופעה של התלכדות בישראל, והנה הגילוי הנוסף של התלכדות בממשלה עורר את התגובה החיובית הזאת בתפוצות הגולה.

גם בישראל יש הכרה כי אנו עומדים בפני מבחנים. המבחנים העיקריים, כפי שאמרתי בהציגי את הממשלה לפני כארבעה חודשים, הם לפנינו — גם בשטח המדיני וגם בשטח הכלכלי והחברתי. ובוודאי שיש שמחה בעם כאשר הוא שם לב שבית הנבחרים הדמוקראטי מצליח ברצון חפשי להרחיב את היסוד של האמון הפארלאמנטארי הניתן לרשות המבצעת. עם כניסתם של חברינו לכהונותיהם ולמשרדיהם תהיה תמיכת בית הנבחרים בממשלה ברוב של קרוב לשני-שלישים מתוך חברי הכנסת. בימינו אין זה רוב שכיח. בדמוקראטיות ותיקות כמו באנגליה וגם באיטאליה יש ממשלות מיעוט. בארצות אחרות הרוב הפארלאמנטארי הוא קטן. אמנם רוב הוא רוב והוא המחליט, ואפשר בהחלט לקיים ממשלה על יסוד רוב קטן, אבל רוב של קרוב לשני-שלישים הוא בוודאי תופעה שאינה מקובלת בימים אלה בפארלאמנטים דמוקראטיים. אצלנו קם רוב כזה שיתמוך בממשלה, וזה בוודאי לכבודו של בית הנבחרים במדינת ישראל.

אני מבקש, בשם הממשלה, לברך את חברינו החדשים ולאחל להם הצלחה במילוי תפקידיהם. אני בטוח שהכנסת כולה, ללא הבדל סיעה, תראה בעצם התופעה של התלכדות פארלאמנטארית סביב הממשלה תופעה חיובית. וברוח זו אני מבקש, אחר דיון, שהכנסת תואיל לאשר את החלטות הממשלה כפי שהבאתי לידיעתה.