הודעה על מיבצעים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 287-289
בכרוז זה מיידע בגין על המבצעים שביצע האצ"ל בזמן האחרון וטוען שנעשה צדק בכך שהמיניסטרים הבריטים מוקפים שומרים מאימת המחתרת העברית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 קול ציון הלוחמת

הודעה על מיבצעים

אימת האצ"ל על הבריטים לאחר ההתקפה ברומא

הרינו לשדר הודעה:

ביום י"ג בחשוון תש"ז בשעה 00.06 התקיפו חיילינו רכבת צבאית, שהובילה חמרי מלחמה ויחידות של צבא הכיבוש הבריטי ממצרים לארץ-ישראל.

הרכבת הותקפה במוקשים והורדה מן הפסים. שלושה מבין חיילי האויב נפצעו. חיילינו חזרו על נשקם לבסיסם.

aaa

המלון בניו-יורק, שבו מתגורר אדון בווין, היה למצודה. על המיניסטרים הבריטיים ועל בתי הממשלה בלונדון, הופקדו שומרים מיוחדים. נציגיה הדיפלומטיים של בריטניה ועוזריהם יצויידו בנשק. באיגרות מיוחדות דרשה בריטניה מאת הממשלות, שאתן היא מקיימת יחסים דיפלומטיים, להפקיד שמירה יומם ולילה על בנייני צירויותיה. משטרה צבאית בריטית בווינה הוזעקה לשמור על משרדיו של צבא הכיבוש באוסטריה. יחידת בלשים מיוחדת נתמנתה בסקוטלאנד יארד, כדי לעקוב אחרי אנשים שאפשר לחשוד בהם - לפי ההסבר הרשמי - כי הם מקיימים קשרים עם הארגון הצבאי הלאומי. בדיבור אחד: פחד המחתרת העברית נפל על שליטי בריטניה בכל אתר ואתר, בביתם הם ובמדינות זרות, קרובות ורחוקות. הפצצה, שהחריבה את בנין השגרירות ברומא, הרסה והחריבה את בטחונם העצמי של ראשי האימפריה הבריטית.

בתופעה זו הננו רואים מידה של צדק. לא צדק מלא. מסופקנו, אם יש בכלל עונש, שיכול לכפר על פשעיהם של שליטי בריטניה כלפי עם ישראל המושמד. לא היה עונש מתאים לפושעים הנאצו- גרמניים; אין, ואולי לא יהיה, עונש מתאים לשותפיהם ולעוזריהם הנאצו-בריטיים. על כן לא צדק מלא יש באימה, שהורדה פתאום לעצמותיהם של השליטים הבריטיים; רק מידה של צדק היסטורי יש בה, רק התחלה של דין ומשפט, שייעשה ביום מן הימים למלכות הרשע.

 כי מהו הפשע העיקרי והמתמיד, שהמשעבדים הבריטיים ביצעו ומבצעים על גופו החי של עמנו? הם גזלו ממנו את רגש הבטחון. נטלו ממנו את החשובה בארבע החרויות, שהובאה לאנושות אי-שם באוקינוס האטלנטי, את החרות מפחד.

כן, על העם העברי הוטל פחד, שאין כדוגמתו בתולדות האנושות. זהו הפחד מפני המחר הבלתי-נודע, שאפשר לראותו בעיני הרוח על סמך האתמול הנורא; זהו הפחד מפני הרצח האינדיווידואלי או הקיבוצי; זהו הפחד מפני השפלה, מפני נישול, מפני העוני המנוון; זהו הפחד מפני עלילה והסתה; זהו הפחד מפני משמרות גבול, שבחסדם תלוי המעבר מארץ דמים אחת לארץ אימים שניה. בנדודים האין-סופיים, לארץ התקווה היחידה; זהו הפחד מפני מצולות הים, שבהן חותרות אחיותיה של "סטרומה" לקראת המולדת השדודה; זהו הפחד - בתקופת אושווינצ'ים וטרבלינקה - מפני תאי הגאזים, ומפני הרעיון של תאי גאזים, אשר היטלר לא רק הוליד, כי אם גם הוריש, לבאים אחריו.

ואת האימה הזאת, שאינה ניתנת לביטוי בשפת אנוש, הטילה על מיליונים אנשים, נשים וטף, בריטניה הבוגדנית. היא מטלטלת אותם בן גיא ההריגה לבין צלמוות. היא מסגירה אותם בידי פורעים ורוצחים. היא מכריחה אותם לחיות חיי ניוון. היא מכינה להם במולדתם גיטו וגורל גיטו. היא גוזלת מהם את האפשרות האחרונה והיחידה להשתחרר מקללת הדורות: מפחד נצחי, מפוגרום אין-סופי.

ואם כך, הרי מן הצדק הוא, שגם שליטי בריטניה, המספסרים בדם מיליונים, ירגישו את טעם הפחד המתמיד. אם אחיותינו ואחינו, אמהותינו וילדינו, אינם יודעים מנוחה, לא ביום ולא בלילה, בל ידעוה גם השליטים האכזריים, הדוחפים אותם לזרועות המוות. הם מפקידים שומרים; הם מבקשים מחסה. אך יודעים הם גם יודעים, כי כל זה לא יעמוד להם ביום פקודה. משמרות לא יעצרו בעד חיילינו; כידונים ושריונים לא יהדפום אחור. השריון של צבא המחתרת העברי העולמי חזק הנהו מכל פלדה. השריון שלנו הוא הנכונות הבלתי מוגבלת להקרבה עצמית, הוא אומץ הלב של מי שנשלח לקיים את צוואת אלהים חיים, הוא המוח שהורישו לנו עשרות דורות של לוחמים, מורדים ומשכילים.

בשריון זה חדור נחדור לכל מקום שנבחר.

aaa

הבוקר בשעה 11.00 התקיפו חיילינו את תחנת הרכבת בראש- העין, אחת התחנות החשובות בקו ארץ-ישראל - מצרים על מנגנוני ההפצצה, שהוכנסו לתוך התחנה, הושמו שלטי אזהרות. כדי למנוע קרבנות בקרב האוכלוסיה האזרחית הערבית. לאחר הנסיון בירושלים לא העיזו עוד מומחי הצבא הבריטי לנגוע במנגנונים בעקבות ההתפוצצות נהרסה התחנה כליל. כן נהרסה המסילה לאורך עשרות מטרים. התנועה בקו הראשי הופסקה.

שודר ביום ט"ז בחשון (10.11.46).